Weather - Καιρός

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Ανάσα για τις ενώσεις!

Δάνεια συνολικού ύψους 31,250 εκατ. ευρώ με εγγύηση ελληνικού δημοσίου κατά 80% θα χορηγηθούν στις ελαιοκομικές ΕΑΣ με σκοπό την αγορά του ελαιόλαδου. Το δάνειο το οποίο θα χορηγηθεί σε καθεμιά ΕΑΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη διυπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίου, Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδη, την οποία συνυπογράφει ο υφυπουργός Φ. Σαχινίδης.
«Ανάσα για τις Ενώσεις και τους ελαιοπαραγωγούς» χαρακτηρίζει την απόφαση ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Β. Κεγκέρογλου.
Το πλήρες κείμενο της διυπουργικής απόφασης έχει ως εξής:

«Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις τυποποίησης ελαιολάδου προς εξόφληση υποχρεώσεων για αγορά ελαιολάδου της ελαιοκομικής περιόδου 2010-2011»
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Η Διυπουργική Επιτροπή παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της στον υφυπουργό Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις τυποποίησης ελαιόλαδου προς εξόφληση υποχρεώσεων για αγορά ελαιόλαδου της ελαιοκομικής περιόδου 2010-2011, ως ακολούθως:
Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις τυποποίησης ελαιόλαδου, για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από αγορασθείσες ποσότητες ελαιόλαδου της ελαιοκομικής περιόδου 2010-2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2322/1995. Το σύνολο των χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 31.250.000 ευρώ με ανώτατο όριο τα 4.000.000 ευρώ ανά οργάνωση.
Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται μέσω μιας αυτοτελούς δανειακής σύμβασης, έχουν διάρκεια από την ημερομηνία χορήγησής τους μέχρι την 31.12.2013 και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται σε ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 30.6.2012 και τελευταία την 31.12.2013. Η εκταμίευση του δανείου πραγματοποιείται κατόπιν προσκομίσεως από τις συνεταιριστικές οργανώσεις των εκδοθέντων νόμιμων παραστατικών αγοράς στο πιστωτικό ίδρυμα, τα οποία αφορούν στην ελαιοκομική περίοδο 2010-2011, ήτοι από 1.10.2010 έως 31.10.2011. το πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν ελέγχου των παραστατικών αγοράς, προβαίνει στην εκταμίευση ποσού ίσου με την καθαρή αξία αυτών. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό χορηγηθέν δάνειο δεν θα ξεπερνά το συνολικό εγκριθέν ποσό δανείου.
Ως επιτόκιο ορίζεται το ισχύον επιτόκιο της αγοράς για την ίδια κατηγορία δανειοδότησης.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Δ25) Πανεπιστημίου 37 από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την 27.5.2011.
Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 37 του Ν. 3458/2006, ΦΕΚ Α 94/08.05.2006) για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, με βάση τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία (άρθρα 107 και 108 της ΣΑΕΕ). Προς διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω της παρεχόμενης εγγύησης: α) γίνεται σύσταση ενεχύρου σε ισόποσης αξίας ποσότητα ελαιολάδου, η οποία είναι και θα διατηρείται σε άριστη κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της παρεχόμενης εγγύησης, με ενεχυροφύλακες τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ή /και β) λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ή/και γ) παρέχεται η προσωπική εγγύηση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών.
Σε περίπτωση που οι πρωτοφειλέτες δεν εξοφλήσουν δύο (2) συνεχόμενες χρεολυτικές δόσεις, ολόκληρο το ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδιώκουν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2322/1995, την είσπραξη από τους πρωτοφειλέτες και τους εγγυητές των ληξιπρόθεσμων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δόσεων, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια διασφάλισης των απαιτήσεών τους και κατ’ επέκταση αυτών του Ελληνικού Δημοσίου ως εγγυητή. Τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν από το Δημόσιο, μετά την παρέλευση τριμήνου από την ολοσχερή ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, υποβάλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 2/478/0025/4.1.2006 (ΦΕΚ Β’ 16/13.1.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ανυπαρξίας οφειλής, η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παύει να ισχύει.
Η δαπάνη που θα προκληθεί σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρών (25.000.000 ευρώ), πλέον τόκων.