Weather - Καιρός

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

H Δυτική Μάνη σε πολλά προγράμματα

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη της εξωστρέφειάς του, αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν τα διάφορα Προγράμματα, Ευρωπαϊκά και μη. Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με το Δήμαρχο Δυτικής Μάνης Δημήτρη Γιαννημάρα, θα δοθεί στην προώθηση των πολιτικών για τη Νεολαία, το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, καθώς και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Δυτικής Μάνης.
Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει αναλάβει τις παρακάτω πρωτοβουλίες:
Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»
Στο πλαίσιο των πολιτικών του για τη Νεολαία, ο Δήμος Δυτικής Μάνης έχει σχεδιάσει ένα τριετές πρόγραμμα στοχευμένων δραστηριοτήτων για τους νέους της περιοχής, αξιοποιώντας ευκαιρίες από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε δράση». Το Πρόγραμμα αφορά σε νέους / νέες, από 13-30 ετών, στους οποίους παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσουν μια ευρωπαϊκή χώρα και τον πολιτισμό της, είτε με τις ανταλλαγές νέων είτε με την εθελοντική υπηρεσία. Επιπλέον, υποστηρίζει την υλοποίηση πρωτότυπων δραστηριοτήτων από/για νέους που ενισχύουν τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και προάγουν το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση", σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός των δράσεων που σχεδιάζει ο Δήμος είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητές του σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής, να εκπαιδευτεί μέρος του προσωπικού του, να υπάρξει ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών με φορείς από το εξωτερικό και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργατών, το οποίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω συνεργασία στο άμεσο μέλλον.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci  -Έργο: Take Tech
Εκπρόσωπος του Δήμου Δυτικής Μάνης συμμετείχε ως προσκεκλημένος στην πρώτη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LdV - Take Tech. Στόχος του TAKE TECH είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα τεχνικά επαγγέλματα και η γνωριμία των επιχειρήσεων με τους πιθανούς μελλοντικούς εργαζομένους, μέσω οργανωμένων επισκέψεων σε επιχειρήσεις.
Μέσα από εξατομικευμένες δραστηριότητες κατάρτισης, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι δάσκαλοι και οι μαθητές των σχολείων προετοιμάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι επισκέψεις να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές και για τις δύο πλευρές.  Ο Δήμος συνεργάζεται με τη ΜΚΟ «Κ.Α.ΝΕ» που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο πρόγραμμα, ώστε να ενταχθούν τάξεις του Λυκείου και/ή Γυμνασίου στο πιλοτικό πρόγραμμα επισκέψεων σε επιχειρήσεις της Μεσσηνίας, το οποίο θα διοργανωθεί στο πλαίσιο της 5ης φάσης του προγράμματος.
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Rurener
Ο Δήμος Δυτικής Μάνης, πιστός στη δέσμευσή του για προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δομών του, προσχώρησε πρόσφατα στο Δίκτυο RURENER.
Το RURENER είναι ένα δίκτυο μικρών Αγροτικών Δήμων με κοινή δέσμευση στην «Αειφόρο Παραγωγή & Διαχείρισης Ενέργειας» και την προστασία του περιβάλλοντος που ξεκίνησε από τη σύμπραξη 12 εταίρων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο και εμπλουτίζεται συνεχώς με τη ένταξη νέων μελών.
Αξιοποιώντας την υποστήριξη του δικτύου Rurener και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία και μεθοδολογίες που τίθενται στη διάθεση των μελών, ο Δήμος θα υλοποιήσει συγκεκριμένα Σχέδια Δράσης που στοχεύουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση αποτελούν μερικά μόνο από τα σημεία, στα οποία θα επικεντρωθεί ο σχεδιασμός της στρατηγικής του Δήμου.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013»
Βασικό μέλημα του Δήμου Δυτικής Μάνης αποτελεί η προβολή, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, μέσω της διοργάνωσης καινοτόμων εκδηλώσεων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του τοπίου της ελιάς.
Σε αυτό το πλαίσιο έχει υποβληθεί πρόταση διακρατικού έργου με τίτλο «OLIVESCAPES» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πολιτισμός».
Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να εξετάσει και να αναδείξει τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ του Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος (φυσικού, οικονομικού και κοινωνικού) και του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του έργου είναι να διερευνήσει και να προβάλει τη συνεισφορά του ελαιόδεντρου στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, πολιτιστικοί φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γερμανία θα συνεργαστούν, ώστε να φέρουν κοντά καλλιτέχνες από διάφορα μέρη της Ευρώπης και να προωθήσουν, με τον τρόπο αυτό, το διαπολιτισμικό διάλογο γύρω από το παραπάνω θέμα, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο, με τον οποίο το τοπίο εκλαμβάνεται από πολίτες διαφόρων ηλικιακών ομάδων
Στην εταιρική σχέση περιλαμβάνονται συνεργάτες από χώρες όπου η καλλιέργεια της ελιάς και η παραγωγή ελαιολάδου αποτελούν βασικές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, αλλά και από χώρες όπου οι ελιές και το ελαιόλαδο καθίστανται βαθμιαία βασικό στοιχείο τη διατροφής.
Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Καθημερινός πολιτισμός»
Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο Δήμος Δυτικής Μάνης, δέχτηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα «Καθημερινός Πολιτισμός» που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα και έχει ως στόχο την έναρξη καινοτόμων διαλόγων μεταξύ Πανεπιστημίου και κοινωνίας.
Το πρόγραμμα που τελεί υπό την επιστημονική διεύθυνση της κας Σερεμετάκη σχεδιάζει και προωθεί θεματικές εκδηλώσεις και δράσεις που αναδεικνύουν τις συγκλίσεις μεταξύ επιστημών, λογοτεχνίας  και  καλών τεχνών στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και  του πολιτισμού